Äpplets värdegrund
Alla styrdokumenten för svenska samhällets offentliga barn- och ungdomsverksamhet lyfter upp den syn på barns utveckling och den människouppfattning som måste genomsyra all vår samhälleliga, gemensamma fostran. Dessa styrdokument går i linje med barnkonventionen och speglar samhällets behov och önskningar om vilka slags människor man vill uppfostra.

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 står följande:

"En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder." (s.4)


Läroplanen formulerar ett tydligt och ej förhandlingsbart uppdrag som gäller vår verksamhet, och ger därmed varje person som vistas i vår förskola ett mandat att hävda och värna om den människosyn och de demokratiska värden som dessa styrdokument ger uttryck för. Vi tror på att demokratin måste erövras av varje generation och alla vuxna på Äpplet har en generations plikt att lära ut demokratiska värderingar och bidra till att utveckla en jämlik relationsförmåga hos barn och vuxna. Maria Montessori visste redan i sin tid att barn är nyckeln till en bättre värld med fred och harmoni mellan allt som existerar på jorden. Vår gemensamma värdegrund vilar på fyra principer:


Empati - Generositet - Tolerans - AnsvarstagandeEmpati
"Det är förmågan till inlevelse som gör människan mänsklig och det är mänskliga människor vår värld behöver."

Vi tror på att vår viktiga insats för att stödja förmågan till empati hos barn är att ge barnen trygghet och omvårdnad. Det är grunden, förutsättningen och början. Små barn som får erfara omsorg och empati från omvärlden utvecklar själva en egen, genuin medkänsla och inlevelseförmåga. Alla pedagoger på Äpplet ska hjälpa att "ladda" dem, stärka och bekräfta deras egen inre drivkraft till medkänsla och inlevelse. Därför behöver de själva vara förebilder och modeller genom att alltid utan undantag, ingripa när vi ser destruktiva skeenden i gruppen och vi behöver visa barnen att vi förväntar oss detsamma av dem. Mycket stöd, uppmuntran och respekt behöver vi ge barnen och även konkret och handfast handledning i hur man kan göra.


Generositet
"Att gå där och ingenting själv ha fått men unna de andra allting gott det är kanske människans tyngsta lott och svåraste värv att fylla"

Vi tror på att förmågan till generöst, ömsesidigt samspel utvecklas i lekens värld - mellan fantasi och verklighet - där barnens förmåga till samförstånd, ömsesidighet, den respektfulla inställningen till den andra parten, befrämjar förmågan att gemensamt dela en upplevelse. Vi tror på att generositetens innersta väsen är att verkligen se den andre, se den andres känslor, behov, önskningar och vägval och respektera dem, även när de inte överensstämmer med ens egna.


Tolerans
"Se samhörigheten i mångfalden. Vidga vyer"

Vi pedagoger ska stödja barnen för att de ska se samhörigheten, allt som förenar oss människor i världen. Vi är övertygade att bortom yttre olikheter finns alla våra inre likheter som känslor, behov, tankar och symboler. Vi tror att samspelet mellan oss vuxna ger avgörande signaler för vilka slags förebilder vi är. Vare sig vi vill eller inte, kommer barnen att inspireras och ges dem starka impulser. Vi kan hjälpa genom att skapa en miljö där lekmaterialet, dockor, spel, lekrekvisita erbjuder en rikedom av varierande möjligheter till rollekar, experimenterande, och prövande av mångfaldens olikheter och likheter.


Ansvarstagande
"Om generositet bygger på den empatiska utvecklingen - identifikationen, inlevelsen, likheten, så kan man beskriva ansvarstagande som en förlängning av integritetsutvecklingen - särskiljandet, inifrånstyrningen, moralutvecklingen"

Vi tror att om människan hindras i sin positiva integritets utveckling, hindras hon också i att utveckla sitt personliga ansvarstagande, sitt eget inre ledarskap. Vi tror att integritet stärks i sin tur av goda erfarenheter av eget ansvarstagande. Därför arbetar vi för att ge barnen insikter och erfarenheter av att ansvarstagande ger möjligheter. Möjligheter att träffa egna val, att vara medskapande i gruppen, att bygga självrespekt och trovärdighet. Att bli någon att räkna med. Vi pedagoger ska hjälpa barnen att tidigt lära sig att det är allas angelägenhet och ansvar när något destruktivt sker, att vi efter förmåga måste ingripa själva eller tillkalla hjälp. Likaså att det är allas ansvar att ta goda och närande initiativ. Passivitet eller likgiltighet är förnedrande för alla.
www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se