Äpplets värdegrund
I Läroplanen för förskolan Lpfö 18 står följande:

"...utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor." (s.5)


Läroplanen formulerar ett tydligt och ej förhandlingsbart uppdrag som gäller vår verksamhet, och ger därmed varje person som vistas i vår förskola ett mandat att hävda och värna om den människosyn och de demokratiska värden som dessa styrdokument ger uttryck för. Vi tror på att demokratin måste erövras av varje generation och alla vuxna på Äpplet har en generations plikt att lära ut demokratiska värderingar och bidra till att utveckla en jämlik relationsförmåga hos barn och vuxna. Maria Montessori visste redan i sin tid att barn är nyckeln till en bättre värld med fred och harmoni mellan allt som existerar på jorden. Vår gemensamma värdegrund vilar på fem principer:


Lyhördhet - Subjektivitet - Mångfald - Ömsesidighet - OmsorgLyhördhet
"Det är ett lyssnande som ger det den andre säger ett värde. Lyhördhet hör hemma i ett processinriktat, utforskande och meningsskapande arbetssätt."


Subjektivitet
"Det är rätten att få vara på olika sätt. Varje individs tänkande och erfarenheter är betydelsefulla för verksamheten."


Mångfald
"Det är förståelse för att vi tänker, lär och är på olika sätt."


Ömsesidighet
"Alla har något att lära av varandra i en kultur av ömsesidighet. Det handlar om tillit till och respekt för den andre, medkänsla, empati och ett gemensamt ansvar för varandra och vår verksamhet."


Omsorg
"Det handlar om omsorg om varandra, miljö, material och natur. Det innebär också en välkom-nande atmosfär med en positiv stämning."
www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se