Montessoriförskolan Äpplets Åtagande

Äpplets åtagande kvalitets säkras genom att rektorn tillsammans med arbetslaget fortlöppande följer upp och utvärderar den pedagogiska verksamheten på personalmöte en gång i veckan.

Montessoriförskolan Äpplets åtagande utgår från våra styrdokument och vår värdegrund.

Därför åtar vi oss att:

NORMER OCH VÄRDEN
Utveckla barns sociala samspel och förståelse för att alla människor har lika värde.

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Skapa en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Utveckla barnets förmåga att uttrycka tankar och sina åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.

FÖRSKOLA OCH HEM
Förskoleverksamhetens arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vara lyhörda och tillvara ta deras synpunkter och förslag.

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN
Utveckla strategier för att stärka samarbetet med närliggande montessori och kommunala grundskolor.


www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se